naama-carmi.com
"תנועת הידיים המגוננות על הראש"
תמונות העינויים מעירק עוכרות שלווה והופכות קרביים. לתת קישור לאמנה הבינלאומית נגד עינויים ויחס או עונש אכזרי, בלתי-אנושי ומשפיל (CAT)? לדוח הרשמי של הצבא האמריקאי (דוח טאגובה), אודות פעולות המעצר …