naama-carmi.com
עבר שבוע (ז')
דממה מה אפשר לומר לאדם הלום יגון, שבשנייה חרב עליו עולמו ונקטפו אשתו, ארבע בנותיו ותינוק שבדרך? איך אפשר להמשיך לחיות? בשבת שלפני הרצח הנפשע והמזעזע הזה קראו את פרשת 'אחרי מות-קדושים'. אחרי מוֹת, ה…