naama-carmi.com
חתונה ומלחמה
חתונת המשורר מאת אנטוניו סקרמטה. מספרדית: יורם מלצר, זמורה-ביתן, 252 עמ' פורסם במעריב, 23.4.04 אהבה ומלחמה כרוכות זו בזו בספרו של אנטוניו סקרמטה, כשתי הנטיות היסודיות בחיים האנושיים, מקבילותיהם רחב…