naama-carmi.com
יש אלוהים?
השד יודע (או אולי אלוהים?) מה היה יעודה של הרשימה הזאת, שמצאתי במגירה מאובקת (של המחשב). כנראה סקירה (בסיסית לגמרי) שביקשו ממני לכתוב לאיזה אתר, פעם. אבל אלוהים תמיד אקטואלי. לכאורה, נראה כי עבור ה…