naama-carmi.com
עבר שבוע (ב')
זוועות על הלשון השבוע פגשתי בכנס אחד פעילת זכויות-אדם שטענה בפני שהחומתגדר היא "מעשה זוועה" (atrocity, השיחה התנהלה באנגלית). אז אם החומתגדר היא מעשה זוועה, איך נקרא למה שקורה בצפון-קוריא…