naama-carmi.com
רחוק מן העין
הפרסומים הקשים מנשוא לגבי מה שמעולל השלטון בצפון קוריאה לנתיניו (המונח "נתינים" מתאים בהרבה מ"אזרחים", במקרה הזה), מחדד את העיוות המובנה בתמונה שמתקבלת לגבי פגיעות חמורות בזכויו…