naama-carmi.com
אין דין ואין דיין
כמובטח כאן, להלן סקירה על פטור מעונש במשפט הבינלאומי שנכתבה ב-1999,בעדכונים המתחייבים. שום דבר מהותי לא השתנה מאז בגישתה של ישראל. נהפוך הוא. המונח פטור מעונש (Impunity) מתייחס, בהקשר של זכויות האד…