naama-carmi.com
שיטות חיזבאללה
הערה (22.10): היום מדוּוח בעיתון על צילומים שהציג צה"ל שעל-פיהם לא היו אזרחים באזור התקיפה בעזה. נראה כי העניין כולו דורש בדיקה חסרת-פניות שתסביר, בין היתר, את הפגיעה באותם אזרחים שאין מחלוקת …