naama-carmi.com
הדם שעוד יישפך
מאיר ויזלטיר כתב, ב'סונטה נגד המדובבים את הדם השפוך': "אל תעזו לומר שדמי מספק הוכחה לצדקת טעותכם". כמה הרוגים בפיגוע הממשמש ובא היו חותמים על זה? הלב מתפלץ מרוב טמטום.…