naama-carmi.com
ישראל: הערות מסכמות
כל מדינה שהיא צד לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות, מחויבת להגיש אחת לארבע שנים דוח לוועדה לזכויות אדם של האו"ם, המפקחת מתוקף האמנה עצמה על יישומה (והפרשנית המוסמכת שלה). הוועדה מ…