naama-carmi.com
כשהתקינות הפוליטית מחליפה את היושרה
הניו-יורק טיימס ממשיך בהפקת הלקחים מפרשת בלייר. בין השאר, הוא יוצר שלושה תפקידים חדשים: "עורך ציבורי", עורך לסטנדרטים של העבודה העיתונאית ועורך שיפקח על הקריירה המקצועית בעיתון. עורך הסטנ…