naama-carmi.com
"השר קורא"
כי הקדנציה תיגמר נורא מהר. וצריך לרוץ לטלוויזיה הוויכוח הציבורי שהתעורר בעקבות הצעת החוק הממשלתית להסדרת תרומת איברים, ובמיוחד מאמר מערכת בהארץ, הביא את דובר משרד הבריאות לשלוח מכתב למערכת הארץ שבו…