naama-carmi.com
חלב שחור של שחר אנחנו שותים אותך לילה
פורסם במעריב, ספטמבר 1999 (גיליון ראש-השנה) כל בחירה היא קשה. על אחת כמה וכמה, בחירת הצידה הרוחנית שאקח עמי למילניום הבא. מראש היה לי ברור שבצידה הזו יהיה מסר הומניסטי נוקב, המוצא היחיד מאימי האלף …