naama-carmi.com
אין לסחור ברחם
פורסם בהארץ, 7.1.1996 אין ספק כי היבטים שונים בשאלת הפונדקאות מעלים שאלות מוסריות נוקבות, אך עצם הצדקתה המוסרית כהליך חברתי ממוסד נדחקת לשוליים, ולא במקרה. הסדרת הפונדקאות עומדת על סדר היום של המחו…