naama-carmi.com
שוויון האזרחות וההתאזרחות
© פורסם בהארץ ב-1.3.2001 הדיון הציבורי בשאלת האזרחות הישראלית והשלכותיה חשוב מכדי שיעלה לסדר היום הציבורי אגב הערה בתוכנית טלוויזיה. למרות הליקויים בהצעתה של דליה רביקוביץ, האינטואיציה הנכונה …