naama-carmi.com
מי מפחד משיפוט בינלאומי
מאת נעמה כרמי ודוד קרצמר ב-1 ביולי תיכנס לתוקף אמנת רומא, שלפיה אפשר יהיה לשפוט יחידים בבית הדין הפלילי הבינלאומי בגין פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות, רצח עם ופשעי תוקפנות. עיקר הדיון הציבורי בישראל…