naama-carmi.com
ים של הצעות חוק
פורסם בהארץ 25.10.1999 בשנים האחרונות אנו עדים להתגברותה של מגמה שאפשר לכנותה חקיקת יתר. למגמה זו שני חסרונות עיקריים: ראשית, היא מעוותת את האופן שבו מן הראוי שתתנהל חברה מאורגנת, שגם אם אינה יכולה…