naama-carmi.com
בדרך לאתנוקרטיה
פורסם בהארץ, 1.7.2001 הצעתו של נשיא בית המשפט העליון, אהרן ברק, לעגן את חוק השבות כחוק יסוד ("השופט ברק: להפוך חוק השבות לחוק יסוד", הארץ, 22.6), היא צעד נוסף בהתרחקותה של ישראל מן המודל …