mystou.com
Java อินสแตนซ์ (Instance) คืออะไร - MySTOU.com
ความจริงแล้วการหาความหมายของคำว่า “อินสแตนซ์ (Instance)” นั้นไม่ใช่เรื่องยากเลย เพราะหากเราเข้าใจความหมายของคำว่า “ออบเจ็กต์ (Object)” แล้ว ก็หมายความว่าเราเข้าใจความความของคำว่า “อินสแตนซ์ (Instance)” ด้วยเช่นกัน หมายความว่า “ออบเจ็กต์” และ “อินสแตนซ์” คือสิ่งเดียวกัน ในตำราบางเล่มหลีกเลี่ยงที่จะไม่ใช้คำว่า “ออบเจ็กต์ (Object)” เพราะเห็นว่าคำ ๆ นี้ถูกนำไปใช้ในหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้อ่านเกิดความสับสนได้ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java นั้น จะมีตัวแปร 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ตัวแปรที่มีมาให้อยู่แล้วในภาษา Java เช่น int, boolean, double, char เป็นต้น (ขึ้นต้นด้วยตัวเล็กทั้งหมด) ตัวแปรที่ถูกสร้างขึ้นมาจากคลาส (class) ตัวอย่าง เช่น คลาส Employees.java ที่เราสร้างขึ้นมานั้นก็หมายถึงประเภทตัวแปรชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถนำไปประกาศเป็นชนิดของตัวแปรได้ [crayon-5d30211b12fae459194149/] สรุป เราเรียกตัวแปรที่ถูกสร้างขึ้นมาจากคลาสว่า “อินสแตนซ์ …