mystou.com
Java การสร้างคลาส (class) - MySTOU.com
โจทย์ จงเขียนโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้ (user) โดยเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้ รหัสผู้ใช้ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และมีความสามารถดังต่อไปนี้ สามารถเพิ่มข้อมูลผู้ใช้ได้ สามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ได้ สามารถลบข้อมูลผู้ใช้ได้ สามารถแสดงข้อมูลผู้ใช้ได้ ออกแบบคลาส จากโจทย์ที่ให้มา เราจะตั้งชื่อคลาสว่า User จากนั้นออกแบบคลาสให้มีตัวแปรดังต่อไปนี้ String userId // รหัสผ่าน String username // ชื่อผู้ใช้ String password // รหัสผ่าน และมีเมธอด (method) ดังต่อไปนี้ void addUser(…) // เพิ่มข้อมูลผู้ใช้ void editUser(…) // แก้ไขข้อมูลผู้ใช้ void deleteUser(…) // ลบข้อมูลผู้ใช้ void showUser() …