mystou.com
Java ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ array - MySTOU.com
array หรือ อาเรย์ เป็น ชุดของตัวแปร (variable) ที่เก็บข้อมูลชนิดเดียวกันในลักษณะที่เรียงลำดับต่อเนื่องกัน” อาเรย์ จะแตกต่างจากการประกาศใช้งานตัวแปรแบบพื้นฐานทั่ว ๆ ไป ที่ในการประกาศใช้งานแต่ละครั้งจะมีตำแหน่งในหน่วยความจำไม่ต่อเนื่องกัน หรืออยู่แบบกระจัดกระจาย ในขณะที่ตัวแปรประเภท อาเรย์ ประกาศเพียงครั้งเดียว แต่เก็บข้อมูลประเภทเดียวกันได้หลายตัว และเรียงลำดับต่อเนื่องกันไป เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่า ในภาษาจาวา แบ่งชนิดข้อมูลออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1. ชนิดข้อมูลแบบพื้นฐาน 2. ชนิดข้อมูลแบบอ้างอิง โดยชนิดแบบพื้นฐานก็มี 8 ชนิด คือ char, byte, short,int, long, float, double และ boolean ส่วนชนิดข้อมูลแบบอ้างอิง จะเป็นพวก Object, Interface, Abstract เป็นต้น ในส่วนของ array ก็ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทเช่นกัน คือ ข้อมูลที่จะถูกเก็บภายใน array …