mystou.com
การสร้างออบเจ็กต์โดยไม่ระบุชื่อ - MySTOU.com
ในการสร้างออบเจ็กต์โดยทั่วไปนั้น เราจะประกาศตัวแปร ตั้งชื่อออบเจ็กต์ และเรียกออบเจ็กต์นั้นว่า reference หรือชื่อที่ใช้ในการอ้างอิงไปยังออบเจ็กต์นั้น ๆ เช่น กรณีเรามีคลาส Calculator.java ที่มีเมธอดในการคำนวนสูตรคูณ โดยให้ผู้ใช้ส่งตัวเลขเข้ามา แล้วโปรแกรมจะคำนวณผลคูณให้ ดังนี้ [crayon-5cc16d9b55a7c138521867/] ที่คลาส Main.java มีการเรียกใช้งานตามปกติดังนี้ [crayon-5cc16d9b55a87662156022/] เมื่อสั่ง run จะได้ผลลัพธ์ดังนี้ ในกรณีที่เราสร้างออบเจ็กต์มาใช้งานเพียงครั้งเดียว ไม่ได้ใช้ค่าการอ้างอิงต่อ เราสร้างมารถสร้างออบเจ็กต์ แบบไม่ระบุชื่อ และเรียกช้งานเมธอดได้ ดังนี้ [crayon-5cc16d9b55a8e264308968/] เมื่อสั่ง run จะได้ผลลัพธ์ดังนี้ อีกตัวอย่างหนึ่ง ในกรณีที่เรามีคลาส Employee.java ดังนี้ [crayon-5cc16d9b55a93308129435/] เราสามารถสร้างออบเจ็กต์จากคลาส Employee.java แบบไม่ระบุชื่อ ขึ้นมาทดสอบโปรแกรมได้ง่าย ๆ ดังนี้ [crayon-5cc16d9b55a98743768816/] เมื่อสั่ง run จะได้ผลลัพธ์ดังนี้ …