myptng.net
專注力不足與認知訓練系列之一
家長嘅惡夢! 入完名牌小學被老師叫評估,兩個月(到而家都3個喇)仲未適應小學生活云云,經常控制唔到自己要出位,…