myptng.net
反對新界東北發展計劃之終極宣言
以下是本人於1月28日去城規會發言之講稿:(唔鹹唔淡,淘多手改返做廣東話ed) 各位委員,早晨,又係我,今次已…