myciluba.com
[Luba Wisdom] Proverb/Dicton 4
Maybe you have heard this in some Ciluba songs. This is a famous proverb. Nnyòka wa bulandà, nnyòka wa bulelà. Kàsu kukusùma, kàsu kukudyà. Bubì nebùlwe àmu kuùdì. Serpent d’amitié, serpent d…