musawilliam.wordpress.com
(550) ગોરી રાધે (ગ઼ઝલ) – ૧૧
(ગાગાગાગા ગાગાગાગા) ગોરી રાધે, ભેદ જ શાને? કાળા કાને, ભેદ જ શાને? રાધે કાનો, ઊલટ વાને વાન વચાળે, ભેદ જ શાને? દૈવી વાણી, સઘળા ધર્મે ધર્મો મધ્યે, ભેદ જ શાને? ડાબેજમણે, લિપિકા હોયે ભાષા માંહે, ભેદ જ શ…