musawilliam.wordpress.com
(549) રડે જો આપ્તજન (ગ઼ઝલ) – ૧૦
(હઝજ – લગાગાગા લગાગાગા લગાગાગા લગાગાગા) રડે જો આપ્તજન આખર પળે જીવતર સફળ જાણું રડે જો દિલ દઈને તો જ મુજ વળતર સફળ જાણું નિભાવ્યો સાથ જીવનભર સુખેદુ:ખે ભલે સૌએ મરણવેળે તજું હું મોહ તો ભવતર સફળ જ…