musawilliam.wordpress.com
(548) ભૂલો કરે તું માનવ (ગ઼ઝલ) – ૯
તકતી – ગાગાલ ગાલગાલ લગાગાલ ગાલગા (મુઝારીઅ અખરબ) ભૂલો કરે તું માનવ બહુસંખ્ય જગ મહીં એ તો ભમાવતી તુજને ખૂબ જગ મહીં શીખ્યો જરી ન આદમની ભૂલ પારખી એથી જ તો કરે તું રઝળપાટ જગ મહીં જન્નત ગુમાવવી જ પ…