musawilliam.wordpress.com
(547) ભલે બૂરું અમારું છે (ગ઼ઝલ) – ૮
તકતી – લગાગાગા લગાગાગા લગાગાગા લગાગાગા ભલે બૂરું અમારું છે, અને સારું તમારું છે નસીબે સાથ દીધો તો, નરસું સારું થવાનું છે. કરો બે ભાગ ઢગલાના, ગમે તે એકને લઇ લો કદી મળશે જરા ઓછું, લુટાઈ શું જવાનું છ…