multilingualholybible.wordpress.com
Ματθαίου 5, 17 – Ο Νόμος της Καινής Διαθήκης δεν κατήργησε τον Νόμο της Παλαιάς Διαθήκης
FAITHBOOK – ORTHODOXY Ματθαίου 5, 17 Ο Νόμος της Καινής Διαθήκης δεν κατήργησε τον Νόμο της Παλαιάς Διαθήκης Ματθαίου 5, 17: “Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· …