multilingualholybible.wordpress.com
Chúa Kitô là Chúa: “Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Ma-thi-ô 1:23) ╰⊰¸¸.•¨* Vietnamese
HOLY VIRGIN MARY MOTHER OF GOD Chúa Kitô là Chúa: “Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Ma-thi-ô 1:23) “Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con tra…