muhammadsharif120.wordpress.com
Faman saqulat mawaaziinuhuu fa-‘ulaaa-‘ika humul-Muflihuun
Lesson # 826 from the Noble Quran Faman saqulat mawaaziinuhuu fa-‘ulaaa-‘ika humul-Muflihuun Surah ‘A’-‘RAAF (The Heights) – Chapter – 7)–Stage – 2 Verses – 8 & 9 of 206, Sections – 1…