mthymettosgreece.com
Fritillaria graeca - Mount Hymettos, Attica - The eastern slopes
Liliacaea Photographs by Stavros Apostolou and Fleur Pavlidis