mthymettosgreece.com
Moraea sisyrinchium - Mount Hymettos, Attica - The eastern slopes
Iridaceae Photographs by Stavros Apostolou