mthymettosgreece.com
Allium subhirsutum - Mount Hymettos, Attica - The eastern slopes
Liliaceae Photographs by Stavros Apostolou