mthymettosgreece.com
Allium hymettium - Mount Hymettos, Attica - The eastern slopes
Amaryllidaceae Photographs by Stavros Apostolou