mrbahrami.wordpress.com
اگر واقعا بال داشت، پر می‌کشید
قناعت، بی‌نیازی نیست! بالشی است که هر شب، در آغوشی آرام می‌گیرد.