movementforchrist.com
Radio Kwizera
Radio Kwizera spreads the Word of God around the world. 24/7 We broadcast from USA — Read on radiokwizera.org/ Amahoro!Amahoro! Nkuko bimenyerewe buri weekend, Radio Kwizera iraza kuba LIVE muri St…