mountmeghdoot.wordpress.com
સફારી 35 વર્ષ -3- To Infinity and Beyond
35 વર્ષ, લગભગ 0 એડ્સ અને સતત સારી ક્વોલીટી નું ઉંચી કોટી નું જ્ઞાન, સફારી માટે આ માઈલસ્ટોન તો બેશક છે જ. પણ સફારી ને અહીંથી પણ આગળ જવાનું છે. જે ઘડતર એણે આપણી પેઢીઓનું કર્યું છે એ જ ઘડતર આગળ પણ કરવ…