moshaveresahel.com
نیایش گشتالت (Gestalt Prayer)
من کارهای خویش را به انجام می‌رسانم و تو نیز کارهای خودت را. من به این جهان پا نگذاشته‌ام تا با انتظارات تو زندگی کنم، و تو نیز به این جهان نیامده‌ای تا به مراد من زندگی سپری کنی،