moshaveresahel.com
طولانی ترین روز سال
نمی دونم یک سال از عمرم کم شد یا یک سال بهش اضافه شد ! به هر شکل تعداد موهای سفیدم ، تجربه ام و شاید آرامشم بیشتر شد .