moshaveresahel.com
آرامش کجاست ؟
یک بار زنگ زده و از خانم منشی سوال کرده می تونم تنها بیام و جلسه ی بعدی شوهرم هم باشه ؟ پاسخ مثبت شنیده ، چند روزی فکر کرده و بعد دوباره زنگ زده و منشی برای چند روز بعد بهش وقت می ده ، ولی اصرارش برای اومدن تو اون روز باعث میشه منشی بگه