mona-media.com
Doanh thu kinh doanh online đạt 4 tỷ USD - Năm 2017
Năm nay, doanh thu trên các kênh Online tăng mạnh so với các năm vừa qua, vẫn tiếp tục vị trí đứng đầu của mình so với thị trường kinh doanh truyền thống