moingay1cuonsach.com.vn
Điển cố: Lời đồn lặp đi lặp lại dễ khiến người ta tin là thật - Mỗi ngày 1 cuốn sách
Thành ngữ cổ có câu: “Tam nhân thành hổ”, nghĩa là tiếng đồn cứ lặp đi lặp lại có thể khiến