mofid3.com
اردوی علمی، بازدید از موزه مقدم، بهمن 97 | دبیرستان پسرانه مفید 3 دوره 2
بازدید دانش آموزان از موزه مقدم دانشگاه تهران، یکی از خانه های تاریخی و زیبای شهر تهران