modireroz.com
با تمام اعمال ، رفتار و فعالیت خود در حال جایگاه سازی هستید - آکادمی تخصصی مدیر روز
شما همین الان و در همین لحظه در حال جایگاه سازی هستید چه بخواهید و چه نخواهید شما با فعالیت هایی که انجام میدهید در حال ساخت تصویر ذهنی و جایگاه هستید