moblito.com
مسجد نصیرالملک - مبلیتو
مسجد نصیرالملک که از بناهای دوران قاجاریه است و اندکی تاثیرپذیرفته از معماری عثمانی است، در فاصله سالهای 1293 تا 1305 هجری قمری توسط حسنعلی نصیرالملک ساخته شد. این مسجد دارای زیربنایی برابر با 2212 مترمربع و مسحتی برابر با 2980 متر مربع است. در ورودی آن رو به شمال مسجد قرار گرفته و در …