mobay.vn
Văn phòng Chính phủ chủ trì xây dựng CSDL quốc gia về thủ tục hành chính - Cổng thông tin giải trí Mobay
Theo quy định tại Nghị định mới của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng và duy trì Cơ sở