mlfree.com
Aditivi – vrste aditiva
Aditivi za maziva se mogu definisati kao sredstva koja unose nova pozitivna svojstva ili poboljšavaju već postojeće karakteristike maziva. Prirodni ugljovodonici od kojih se sastoje mineralna ulja ne mogu na duže vreme zadovoljiti sve veće zahteve koji se postavljaju pred moderna maziva, zbog čega im se dodaju veštačke (sintetičke) supstance, koje se zajedničkim imenom nazivaju aditivi. Neki aditivi utiču na fizička svojstva baznih ulja, kao što su viskoznotemperaturske karakteristike, sklonost ka kristalizaciji parafina i dr, dok drugi imaju prvenstveno hemijski uticaj.