mktpharma.wordpress.com
ความท้าทายของ GPP ของเภสัชกรรมชุมชน
บนเวปไซต์ของ สภช. มีรายละเอียดเยอะ แนะนำให้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น เรื่อง กฎหมายและข้อบังคับของร้านยา มีแบบประเมินตนเอง GPP และคู่มือ GPP ภาพรวมการเกิด GPP เกิดจาก พรบ. — กฎกระทรวง &#821…